ภูมิสถาปัตยกรรม

ภูมิสถาปัตยกรรม

งานภูมิสถาปัตยกรรมด้านนอกรั้วราชวัติ ทางทิศเหนือ เป็นการแสดงถึงพระราชกรณียกิจ หรืองานโครงการหลวงในพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เช่น โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับหญ้าแฝก ข้าว การขุดบ่อแก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา ฝายน้ำล้น ต้นยางนา ต้นมะม่วงมหาชนก ดอกหน้าวัวสีชมพู
     ในส่วนแปลงนาข้าว จะมีขอบคันนาเป็นเลข ๙ เพื่อสะท้อนพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เนื่องจากทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าว และความเป็นอยู่ของชาวนา
     มีพื้นที่ 1 ไร่ บริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ พันธุ์ข้าวที่ลงแปลง แบ่งเป็น 3 ระดับ 3 สายพันธุ์ ได้แก่
     - ระยะต้นกล้า อยู่ชั้นล่างสุด ใช้พันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี นิยมปลูกในพื้นที่ภาคกลาง
     - ส่วนระยะแตกกอ เลือกใช้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งนิยมปลูกในภาคอีสานและภาคเหนือ
     - ระยะออกรวง จัดไว้แปลงบนสุด คือ พันธุ์ กข 31 หรือปทุมธานี 80 ที่ออกรวงสีเหลืองทอง ช่วงพระราชพิธีฯ

     นอกจากนี้ยังมีการขุดบ่อบัวทั้ง 4 ด้านของพระเมรุมาศ เพื่อปลูกบัวผัน หรือมีอีกชื่อว่า บัวเผื่อน หรือบัวสาย และต้นไม้น้ำ

ภาพที่เกี่ยวข้อง