ทับเกษตร

ทับเกษตร

ทับเกษตร เป็นอาคารโถง หลังคาจั่ว ประดับตกแต่งลวดลายไทย สร้างอยู่ตรงมุมทั้งสี่ของมณฑลพิธี ใช้เป็นที่พักสำหรับข้าราชการที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จและร่วมพระราชพิธี และยังเป็นอาคารสัญลักษณ์กำหนดขอบเขต ทั้งสี่มุมของมณฑลพิธี

ภาพที่เกี่ยวข้อง