เทวดานั่งรอบพระเมรุมาศ

เทวดานั่งรอบพระเมรุมาศ

      ประติมากรรมรูปเทวดานั่งมีจำนวน ๓๒ รูป แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะดังนี้
      ลักษณะที่ ๑ จำนวน ๑๘ รูป ทรงศิราภรณ์มงกุฎยอดน้ำเต้า ลืมพระเนตรมองตรงไปยังเบื้องหน้า อัญเชิญบังแทรก ประดับอยู่ข้างบันไดนาค ในชั้นชาลาที่ ๑ และชั้นชาลาที่ ๒ ชั้นละ ๘ รูป และอัญเชิญบังแทรกบริเวณ ย่อมุมของชั้นชาลาที่ ๑ ทั้ง ๔ ทิศๆละ ๒ รูป
      ลักษณะที่ ๒ ทรงศิราภรณ์มงกุฎยอดชัย ตามองลงเบื้องล่างอัญเชิญพุ่มบริเวณข้างบันไดนาค ในชั้นชาลาที่ ๓ จำนวน ๘ รูป

ภาพที่เกี่ยวข้อง