พระที่นั่งราเชนทรยาน เลขทะเบียน 2353

พระที่นั่งราเชนทรยาน เลขทะเบียน 2353

พระที่นั่งราเชนทรยาน เป็นพระราชยานที่ใช้สำหรับเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ จากพระเมรุมาศท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ในริ้วขบวนที่ ๔ และ ๕ มีการใช้ในงานพระราชพิธีหลายครั้ง ในการบูรปฏิสังขรณ์ที่ผ่านมาหลายครั้ง มีการทารักปิดทอง ทาสีปิดทอง และประดับกระจกในร่องลวดลาย จนกระจกที่ประดับไว้ล้นขึ้นมาจากร่องลวดลาย ส่วนลวดลายที่ปิดทองทับซ้อนกันหลายชั้นก็ดูเลือน ไม่ชัดเจน ปิดบังลวดลายไม้แกะสลักที่สวยงามของครูช่างโบราณ อีกทั้งไม้โครงสร้างบางส่วนก็ผุกร่อนตามกาลเวลา ภายหลังจากการสำรวจเพื่อทำการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อเตรียมใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำนักช่างสิบหมู่ พิจารณาเห็นสมควรให้บูรณปฏิสังขรณ์ด้านโครงสร้างให้แข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ้น ทำการปิดทองใหม่ทั้งหมด และจัดสร้างชุดเฟื่องระย้าชุดใหม่เพื่อประดับตกแต่งให้งดงามสมพระเกียรติ

การบูรณปฏิสังขรณ์พระที่นั่งราเชนทรยานในส่วนความรับผิดชอบของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มีรายละเอียด ดังนี้
- ซ่อมปรับโครงสร้างพื้นไม้ และลวดลายที่ชำรุด
- ซ่อมปิดทองใหม่ ๑๐๐%
- ซ่อมประดับกระจกโดยรวม ๗๐%
- จัดทำพระวิสูตรตาดทองแท้(เงินกะไหล่ทอง) จำนวน ๔ ผืน
- จัดสร้างชุดเฟื่องระย้าโลหะเงิน และประดับกระจก

ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็นขั้นตอน ดังนี้
๑. เชิญพระที่นั่งราเชนทรยานมาบูรณปฏิสังขรณ์
๒. ถอดส่วนประกอบพระที่นั่งราเชนทรยานเพื่อซ่อมปรับโครงสร้างและลวดลายที่ชำรุด
๓. ดำเนินการคัดลอกแบบและเขียนแบบ
๔. ดำเนินการกะเทาะกระจกและขัดลอกผิวทองเดิมออก
๕. ดำเนินการปิดทองและประดับกระจกใหม่
๖. การประกอบพระที่นั่งราเชนทรยาน
๗. การจัดทำเครื่องประกอบ

ขนาด กว้าง ๑.๐๓ เมตร ยาว ๕.๔๘ เมตร (พร้อมคานหาม) สูง ๔.๒๓ เมตร จำนวนพล พลแบกหาม ๕๖ นาย ผู้ควบคุม ๑ นาย พระที่นั่งราเชนทรยาน มีลักษณะเป็นทรงบุษบก ทำด้วยไม้แกะสลักปิดทอง ประดับกระจก สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ทรงในเวลาเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนแห่อย่างใหญ่ ที่เรียกว่า กระบวนพยุหยาตราสี่สาย อาทิ เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชมณเฑียร ไปถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นต้น เนื่องจากพระราชยานองค์นี้ มีขนาดใหญ่และ น้ำหนักมาก จึงไม่นิยมใช้สำหรับเสด็จพระราชดำเนินทางไกลไปนอกพระบรมมหาราชวัง นอกจากนีก้ ใช้ในการอัญเชิญ พระบรมโกศพระบรมอัฐิพระมหากษตัรยิ์หรือ พระโกศพระอัฐิพระบรมวงศ์จากพระเมรุท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ภาพที่เกี่ยวข้อง