เครื่องสังเค็ด

เครื่องสังเค็ด หมายถึง ทานวัตถุที่เจ้าภาพจัดถวายแก่พระสงฆ์หรือพระภิกษุ ผู้เทศน์หรือชักบังสุกุลในเวลาปลงศพ เป็นธรรมเนียมการถวายสิ่งของเครื่องใช้แก่พระภิกษุสงฆ์ในการประกอบศาสนากิจ ทั้งยังเป็นการสร้างบุญกิริยาวัตถุแก่ผู้วายชนม์ ธรรมเนียมนี้ได้ปฏิบัติในพระราชพิธีพระบรมศพ พระศพเรื่อยมาสำหรับแต่โบราณ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้ สำนักช่างสิบหมู่ โดยกรมศิลปากร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบเครื่องสังเค็ด และควบคุมการจัดสร้างให้เป็นไปในรูปแบบที่กำหนด และสำนักพระราชวัง เป็นผู้ดำเนินการในส่วนการจัดสร้างพัดรอง
เครื่องสังเค็ด ประกอบด้วย
๑. พัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุ
๒. พัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลพระบรมอัฐิ
๓. พัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีน - ญวน
๔. ตู้สังเค็ด
๕. ธรรมาสน์ปาติโมกข์
๖. หีบพระปาติโมกข์พร้อมตั่ง (บรรจุสมุดข่อยปาติโมกข์ )

ชิ้นงาน