พระยานมาศสามลำคาน

พระยานมาศสามลำคาน หรือพระยานมาศสามคาน เป็นพระราชยานมีคานสำหรับหามขนาดใหญ่ ใช้คนหาม ๖๐ คน มีด้วยกัน ๒ องค์ ตามธรรมเนียมการใช้พระยานมาศในการพระราชพิธีพระบรมศพ ใช้ในริ้วขบวนที่ ๑ เพื่ออัญเชิญพระโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถเพื่ออัญเชิญไปยังพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง และริ้วขบวนที่ ๓ ใช้อัญเชิญพระโกศพระบรมศพจากพระมหาพิชัยราชรถเวียนอุตราวัฏรอบพระเมรุมาศ

การบูรณปฏิสังขรณ์พระยานมาศสามลำคานในส่วนความรับผิดชอบของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มีรายละเอียด ดังนี้
- เช็ดล้างทำความสะอาดซ่อมปิดทองโดยรวม ๕๐%
- เช็ดทำความสะอาดซ่อมกระจกโดยรวม ๕๐%

ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็นขั้นตอน ดังนี้
๑. สำรวจส่วนที่ชำรุดเสียหาย
๒. ดำเนินการกะเทาะกระจกที่เสื่อมสภาพและชำรุด
๓. ดำเนินการปิดทองและประดับกระจกใหม่
๔. ทำความสะอาดโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ชิ้นงาน