จิตรกรรมฝาผนัง

งานจิตรกรรมสำหรับประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร มีวิธีการเขียนตามแบบ "จิตรกรรมพุทธรัตนสถาน" โดยเน้นการลงสี แบบเหมือนจริง แต่ยังคงใช้การตัดเส้นอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังแบบโบราณซึ่งเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะในการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง

“จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งทรงธรรม” จำนวน ๓ ผนัง น้อมนำโครงการพระราชดำริ จำนวน ๔๖ โครงการจากทั่วประเทศ โดยผนังที่ ๑ ติดตั้งบริเวณกลางของพระที่นั่งทรงธรรม ผนังที่ ๒ ติดตั้งบริเวณทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งทรงธรรม และผนังที่ ๓ ติดตั้งบริเวณทิศเหนือของพระที่นั่งทรงธรรม นายมณเฑียร ชูเสือหึง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรม เป็นผู้ออกแบบร่างและควบคุมการสร้าง เป็นความร่วมมือจัดสร้างเพื่อถวายงานพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างสุดกำลัง โดย ๓ สถาบัน คือ ๑) สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ๒) วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ ๓) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ร่วมกับจิตรกรอาสาสมัคร เป็นพื้นที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน ๑๙ โครงการ
๒) วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นพื้นที่โครงการพระราชดำริภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๓ โครงการ
๓) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป เป็นพื้นที่โครงการพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ จำนวน ๑๔ โครงการ

ชิ้นงาน