การจัดทำป้ายอธิบายอาคารสถานที่

การจัดทำป้ายอธิบายอาคารสถานที่ ได้แก่ (จุดละ ๑ บอร์ด)