ยาตรากฤษฎาธาร : การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ

จัดแสดงเรื่องราวการทำงานในส่วนของการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศที่ใช้ในพระราชพิธี รวมทั้งราชรถ ราชยานที่สร้างขึ้นใหม่ในครั้งนี้ ได้แก่ ราชรถปืนใหญ่และพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมศิลปากร กรมสรรพาวุธทหารบก และกรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งได้แรงสนับสนุนจากจิตอาสาที่เข้ามาช่วยงานในหลายๆ ส่วน
ของจัดแสดง ๑ โมเดลพระมหาพิชัยราชรถ
ของจัดแสดง ๒ ล้อประดับพระมหาพิชัยราชรถ และราชรถน้อย
ของจัดแสดง ๓ โมเดลราชรถปืนใหญ่ เกรินบันไดนาค เทียบเกริน
ของจัดแสดง ๔ โมเดลโครงสร้างพระที่นั่งราเชนทรยาน