สวรรค์บรรจงวาด : ฉากบังเพลิงและจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริ

พื้นที่นี้จะจำลองภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิงทั้งสี่ด้านของพระเมรุมาศมาติดตั้งเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมรายละเอียดอย่างใกล้ชิดทั้งด้านนอกและด้านใน รวมทั้งกล่าวถึงการจัดสร้างจิตรกรรมเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ติดตั้งบนผนังขนาดใหญ่สามผนังบนพระที่นั่งทรงธรรม ตลอดจนจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน
ของจัดแสดง ๑ เครื่องมือ อุปกรณ์การทำงานจิตรกรรม