สมมติเทวพิมาน : สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ

เล่าเรื่องแนวคิด คติความเชื่อเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบทอดมาจากสมัยสุโขทัย อยุธยา สู่รัตนโกสินทร์ และมีพัฒนาการในเชิงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและความหมายที่เป็นต้นแบบของพระเมรุมาศรัชกาลที่ ๙ และสิ่งก่อสร้างประกอบทั้งภายในและภายนอกมณฑลพิธี พร้อมทั้งมีหุ่นจำลองของผังบริเวณมณฑลพิธีและเส้นทางริ้วขบวน หุ่นจำลองพระเมรุมาศและพระจิตกาธาน เพื่อเสริมความเข้าใจทางกายภาพ
ของจัดแสดง ๑ โมเดลผังบริเวณมณฑลพิธี
ของจัดแสดง ๒ โมเดลพระเมรุมาศ ๑:๑๐๐
ของจัดแสดง ๓ โมเดลพระจิตกาธาน ๑:๒๐
บอร์ดจบ ภาพรูปด้านมองจากทิศเหนือ