พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ณ วังสระปทุม
ควายเหล็ก : ทรงขับ "ควายเหล็ก" ในแปลงนาข้าวสาธิต สวนจิตรลดา พุทธศักราช ๒๕๐๔
"พระสุรเสียง โต้ตอบกับนักวิทยุอาสา"
พระราชพาหนะทรงงานและเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
การเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ
พระจักรีนิวัตฟ้า