งานช่างศิลปกรรม

งานช่างศิลปกรรม
ประติมากรรมที่ใช้ประดับตกแต่งบนพระเมรุมาศและบริเวณปริมณฑลของพระเมรุมาศ มีดังนี้ ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ พระองค์ ได้แก่ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวเวสสุวรรณ, พระพิเนก พระพินาย, เทวดานั่งอัญเชิญบังแทรก/พุ่ม, เทวดายืนอัญเชิญฉัตร, สัตว์มงคลประจำทิศ, คชสีห์ราชสีห์ ประดับบันได, ครุฑรอบพระเมรุมาศ, ครุฑประดับหัวเสา, เทพชุมนุมรอบฐานท้องไม้พระเมรุมาศ, ครุฑยุดนาค ประดับรอบท้องไม้พระเมรุมาศ, เทพพนม ประดับรอบท้องไม้พระเมรุมาศ, สัตว์หิมพานต์, ราวบันไดนาค, จิตรกรรมฉากบังเพลิง, สุนัขทรงเลี้ยง

กลุ่มของชิ้นงาน