งานประณีตศิลป์

งานประณีตศิลป์
งานประณีตศิลป์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย พระโกศจันทน์ พระหีบจันทน์ พระโกศทองคำบรรจุพระบรมอัฐิขนาดใหญ่ พระโกศทองคำบรรจุพระบรมอัฐิขนาดเล็ก ฉัตรฉลุโลหะ ฉัตรผ้า เครื่องสังเค็ด (ตู้สังเค็ด, ตู้ปาฎิโมกข์พร้อมตั่ง, ธรรมาสน์ปาฎิโมกข์) พัดรอง ช่อไม้จันทน์ ฟืนไม้จันทน์

กลุ่มของชิ้นงาน